Sabtu, 21 April 2012

Kajian Ilmiah
BIDANG KAJIAN ESEI ILMIAH
BIL.
SKOP KAJIAN
CONTOH TAJUK KAJIAN YANG BOLEH DITERIMA
1.
Bahasa Melayu Kuno
·         Kosa Kata Pinjaman Bahasa Sanskrit dalam Laras Pemerintahan dan Pentadbiran
2.
Bahasa Melayu Klasik
·         Sejarah Perkembangan Aksara Jawi pada Zaman Bahasa Melayu Klasik
·         Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dari Abad ke-15 hingga Abad ke-19
3.
Bahasa Melayu Moden 
·         Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Mengembangkan dan Memartabatkan Bahasa Melayu
·         Sumbangan  Frank Swetthenham dalam  Bahasa Melayu
    

4.
Unsur Asing dalam Bahasa Melayu
·         Penggunaan Kosa Kata Bahasa Inggeris dalam Beberapa Karya  Puisi Karya Usman Awang
·         Peminjaman Unsur Bahasa Asing dalam Bahasa Melayu
5.
Fonetik dan Fonologi
·         Dialek Melayu Kelantan:  Penggunaan vokal  e Taling
·         Fonologi dalam Dialek Melayu di Kuala Kangsar, Perak
6.
Sistem Ejaan Bahasa Melayu
·         Beberapa Kesalahan  Bahasa  di Atas Papan Notis Iklan
7.
Morfologi
·         Penggunaan Imbuhan dalam Dialek Terengganu
·         Jenis dan Penggunaan Kata Ganti Nama Diri dalam Keluarga Masyarakat Melayu
·         Fungsi Makna Imbuhan PeN- dalam Bahasa Melayu
·         Kosa Kata Asing dalam Dialek di Daerah X
·         Kesalahan Morfologi dalam Media Cetak
8.
Sintaksis
·         Kesalahan Penggunaan Ayat dalam Komunikasi Lisan di Media Massa
·         Kepelbagaian Jenis  Ayat  Perintah bagi Kaedah Penyoalan Lisan dalam Sesi  Pengajaran dan Pembelajaran Guru Bahasa Melayu di Sek. Men. Keb. X
9.
Wacana
·         Koheran dan Kohesi dalam Teks Khutbah Jumaat di Masjid Jamek Kuala Lumpur
10.
Retorik
·         Pendedahan dan Penghujahan dalam Pidato
·         Retorik  Pemerian dalam Novel ‘Ombak Rindu’ Karya Fauziah Ashari
11.
Variasi Bahasa
·         Variasi Bahasa Baku dalam Filem-Filem Seniman Agung P. Ramlee
·         Percampuran Kod dalam Kalangan Peniaga-Peniaga di Pasar Borong Selayang, Selangor
·         Penggunaan Bahasa Slanga dalam Kalangan Remaja di Taman Y
12.
Laras Bahasa
·         Penggunaan Kata Adjektif dalam Laras Bahasa Iklan Perniagaan
·         Beberapa Istilah Teknikal bagi Laras Undang-Undang Syariah di Malaysia
13.
Semantik
·         Perubahan Makna Kata kerana Peluasan Makna bagi Perkataan  yang berkaitan dengan Perkataan ‘Air’
·         Perkaitan Makna Dari Segi Leksikal dalam Bahasa Melayu
14.
Pragmatik
·         Kepentingan Penggunaan Ragam Bahasa Sindiran dalam Masyarakat Melayu Lama
·         Kata Sapaan dalam Keluarga Diraja Melayu
·         Ungkapan Bertatasusila  dalam Kalangan Pemandu Teksi di Kuching, Sarawak.